REGULAMIN

DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach sklepu i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tutulimy.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;

PRODUKT  – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów;

TRANSAKCJA- dokonanie przez Klienta zakupu wybranych Produktów ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego zamówienia.

PŁATNOŚĆ- świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Sklep internetowy Emilia Wojtasik, działający pod adresem www.tutulimy.pl jest prowadzony przez firmę Emilia Wojtasik i z siedzibą w Jaszyce 9A, 55-100  Trzebnica, NIP 915 173 99 14. Celem prowadzenia sklepu jest:

umożliwianie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego tutulimy.pl

zawieranie Umów sprzedaży Produktów na odległość

udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

3. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) których właścicielem jest firma Emilia Wojtasik lub producenci oferowanych marek, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

4. Administratorem danych osobowych jest firma Emilia Wojtasik, z siedzibą w Jaszyce9A, 55-100 Trzebnica. Dane osobowe podawane podczas rejestracji wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient ma możliwość uzupełnienia lub uaktualniania danych osobowych.

5. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Emilia Wojtasik z siedzibą w Jaszyce 9a, 55-100 Trzebnica.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

3. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Zamówienia składane w Sklepie internetowym przyjmowane są od poniedziałku do piątku i realizowane następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia.

5. Klient składa Zamówienie w Sklepie po uprzednim zarejestrowaniu konta w Sklepie.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularz wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub faktury VAT.

7. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać z listy produktów model, kolorystykę oraz rozmiar poprzez dodanie Produktu do koszyka.

8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Emilia Wojtasik, co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczący ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych do wysyłki. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail, po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

 

DOSTAWA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. 

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

4. Produkty są dostarczane na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.

5. Do każdego przesyłanego towaru załączony jest dowód zakupu oraz druk wymiany/ zwrotu towaru.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej przez kuriera, Klient, powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z dostawcą przesyłki protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i listonosza.

 

METODY PŁATNOŚCI

1. Klient płaci za zamówione produkty:

a) gotówką w miejscu dostawy ( za pobraniem),

b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru tej metody płatności, Sklep czeka na wpłatę 7 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

 

GWARANCJA , REKLAMACJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie może zostać zareklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży. Reklamacje można złożyć drogą pocztową, wraz z opisem wady i dowodem zakupu, na adres: Emilia Wojtasik, Jaszyce 9a, 55-100 Trzebnica z dopiskiem ” Reklamacja e-sklep”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni do dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar naprawiony lub nowy zostanie niezwłocznie wysłany do Klienta, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

4. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest przesłać towar do sklepu na koszt Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym, dołączając dowód zakupu. Pieniądze zostaną odesłane Klientowi w ciągu 5 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.