POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informuję, iż:

1. Firma Emilia Wojtasik  jest administratorem Państwa danych osobowych:

telefon kontaktowy: +48 536 890 905 

e-mail kontaktowy: emila.wojtasik@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

-niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

-wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;

-wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;

-realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Józef Śmiejak Zakład Remontowo Budowlany a w szczególności:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

3. Pani/ Pana dane zostały pozyskane:

- w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym / usługowym / produkcyjnym;

- ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe, informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych właściciel / pracownicy firmy Józef Śmiejak Zakład Remontowo Budowlany,

- podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Józef Śmiejak Zakład Remontowo Budowlany ,

- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

- podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako„RODO”). Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.